Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal BranzaElektryczna.pl

z dnia 08 Grudnia 2015r.

                                                                                                                                           

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem portalu www.branzaelektryczna.pl (zwanego dalej: „Portalem”) jest firma LEDNEWS, z siedzibą we Wrocławiu 52-416 przy ul. Ludwika Solskiego 4A/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 219421, identyfikujący się numerem NIP 8942368879 oraz numerem Regon 021689755., zwana dalej Usługodawcą.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Portalu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik Portalu.

 4. Korzystanie z Portalu oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Wszelkie prawa autorskie dotyczące nazwy Portalu, wyglądu graficznego, oprogramowania, bazy danych i elementów graficznych stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Portal podlegają ochronie prawnej i są własnością Usługodawcy.

 6. W ramach Portalu, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. Rejestracja i uczestnictwo Użytkownika w Portalu jest bezpłatne.

 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Portalu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§ 2 Definicje

 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

 2. Forum – część funkcji Portalu, która służy do wymiany informacji i poglądów między Użytkownikami; Forum jest wielotematyczne, na którym poruszanych jest wiele tematów podzielonych na kategorie;

 3. Hasło - oznacza ustalony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, ustalony przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu.

 4. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na Forum, zarówno jako nowego tematu Forum, jak i w odniesieniu do zamieszczonego Komentarza na Forum przez innego Użytkownika.

 5. Konto Użytkownika - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie, po dokonaniu przez niego poprawnej Rejestracji, przy każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła. Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Portalu. Użytkownik ma możliwość dokonywania zmiany danych po zalogowaniu się na Konto Użytkownika w dowolnym czasie.

 6. Magazyn – magazyn w formie elektronicznej zawierający najnowsze informacje z branży, przykłady zastosowań, opisy i specyfikacje najnowszych produktów, reklamy i prezentacje producentów oraz firm oświetleniowych, udostępniany za darmo dla wszystkich zarejestrowanych Klientów Portalu na Portalu.

 7. Nazwa Użytkownika - oznacza ustalony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, ustalony przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu.

 8. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego wysyłanego do Użytkowników Portalu, zawierającego przegląd aktualnych wiadomości z branży, prezentacje najnowszych produktów, realizacji, prezentacji firm.

 9. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Portalu.

 10. Regulamin - niniejszy Regulamin.

 11. Strony - Usługodawca i Użytkownik.

 12. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są prezentowane na Portalu przez Usługodawcę.

 13. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.

 14. Usługa - usługa obejmuje udostępnianie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Portalu:

  1. możliwość umieszczenia przez Użytkownika Komentarzy na Forum;

  2. możliwość otrzymywania na Adres e-mail Użytkownika, Newslettera;

  3. możliwość otrzymywania Magazynu udostępnianego na Portalu;

 15. Użytkownik - – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała prawidłowej Rejestracji w serwisie i tym samym uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę.


§ 3 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internet Explorer 7.0 albo Firefox 4 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji, co najmniej XP); przeglądarka powinna akceptować pliki "cookie"; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript; przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player. W celu korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


§ 4 Rejestracja

 1. Użytkownik może założyć indywidualne Konto Użytkownika na Portalu.

 2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

 3. Zakładając Konto Użytkownika, wypełnia on dedykowany do tego celu formularz rejestracji.

 4. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

 5. Rejestracja potwierdzana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail.

 6. Wypełniając formularz Rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 7. Wypełniając formularz Rejestracyjny, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych obsługą techniczną przez Portal.

 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

 9. Użytkownik po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Użytkownika i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

 10. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej opcji.


§ 5 Prawa obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

 2. za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego loginu i hasła Użytkownika przez Użytkownika;

 3. szkody będące wynikiem podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji;

 4. charakter zamieszczanych przez Użytkowników Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Niemniej jednak Usługodawca podejmuje czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Komentarzy lub Nazw Użytkownika wraz z otrzymaniem zawiadomienia o naruszeniu zasad Regulaminu.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Portalu, Komentarza lub Nazwy Użytkownika, niezgodnych z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym prawem, jest on uprawniony do niezwłocznego:

 1. usunięcia Komentarza lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub

 2. usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz

 3. uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia, dokonania ponownej Rejestracji i

 4. uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia, ponownego zawarcia Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Portalu.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji na Portalu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na Adres e-mail Użytkownika informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Portalu, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;

 2. poprawienia danych lub ich uzupełniania w przypadku ich zmiany;

 3. korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej; kilkukrotna rejestracja Użytkownika na Portalu; korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników;

 5. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;

 6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Usługodawcę;

 7. niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia jego praw do Nazwy Użytkownika lub/i Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem na Portalu Komentarzy.

 1. Użytkownikowi nie wolno w szczególności:

 1. dostarczać Komentarzy o charakterze bezprawnym, w szczególności Komentarzy naruszających prawa osób trzecich, Komentarzy nieprawdziwych, Komentarzy obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, o charakterze seksualnym, erotycznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, a także Komentarzy mogących w inny sposób szkodzić reputacji Portalu. Zakaz ten dotyczy w szczególności zamieszczania przez Użytkownika na Portalu utworów (np. opisów czy zdjęć) w sposób naruszający prawa autorskie uprawionych podmiotów;

 2. oferować na Portalu usług lub produktów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa;

 3. zamieszczać ogłoszeń lub anonsów towarzyskich, a także jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym;

 4. odsprzedawać Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, jak również pobierać opłat od innych Użytkowników i Usługodawcy w ramach Portalu w celu udostępnienia Komentarza przez siebie zamieszczonego;

 1. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich wynikających z umieszczenia przez Użytkownika Komentarza, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności z tego tytułu.

 2. Uzyskanie dostępu do bazy danych Portalu w sposób inny niż wynikający z Regulaminu, w szczególności za pomocą oprogramowania niebędącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi rażące naruszenie postanowień Regulaminu i może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

 3. Użytkownik, zamieszczając w ramach Portalu Komentarz wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.

 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Portalu przy pomocy ważnej Nazwy Użytkownika oraz Hasła.


§ 7 Prawa autorskie

 1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu oraz w ramach zamieszczanego Komentarza, dysponuje on autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Komentarza, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Portalu Komentarza oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 3. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Portalu odniesień do Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:

 1. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Portalu;

 2. naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

 3. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe;

 4. byłyby zamieszczane w ramach Portalu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy

 5. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

 1. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Portalu Komentarza lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą na adres mailowy biuro@branzaelektryczna.pl

 2. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w §7 pkt 4 należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Komentarz lub Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Portalu.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Komentarzy lub Nazw Użytkownika oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Portalu i/lub Usługodawcy. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Portalu.

 4. Komentarze oraz Nazwy Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników w ramach Portalu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

 5. W przypadku, gdy w wyniku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Portalu, Komentarza lub Nazwy Użytkownika, dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

 6. W odniesieniu do Treści udostępnionych na Portalu, podlegają one ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Portalu jest zabronione.


§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Usługi.

 2. Użytkownik może zgłaszać reklamację na adres:  biuro@branzaelektryczna.pl

 3. Użytkownik podaje w szczególności swoją Nazwę Użytkownika, oraz zawiera opis problemu będącego podstawą reklamacji.

 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Portalu.

 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.


§ 9 Polityka prywatności

 1. Portal nie zbiera danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm. )

 2. Podawane adresy e-mail przez Użytkowników podczas Rejestracji, są na użytek Portalu i nie są udostępniane osobom trzecim.

 3. Dane jakie Użytkownik podaje przy rejestracji są wykorzystywane do prowadzenia Portalu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Portalu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

 5. Portal używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Usługodawcy, na komputerze osoby odwiedzającej Portal. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Usługodawcę usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Portal. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Użytkowników, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów wirusy.

 6. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto  biuro@branzaelektryczna.pl

 7. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Portalu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji;

 8. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Portalu wyłącznie w związku z korzystaniem z Portalu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Portalu.


§ 10 Odstąpienie/Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w dowolnym momencie poprzez usunięcie profilu - opcja dostępna w panelu

 2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy.

 3. Usunięcie Konta Użytkownika nie powoduje usunięcia Komentarzy przez niego umieszczonych na Portalu.


§ 11 Postanowienia końcowe.

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na Portalu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

 3. O zmianie Regulaminu, Usługodawca zawiadomi Użytkowników, posiadających Konto Użytkownika, przesyłając odpowiednią informację na Adres e-mail Użytkownika. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z usunięciem Konta Użytkownika.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

 5. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2015 r.